Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika w osobiNEOTECH sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Tułowicach

 

 Postanowieniem z dnia 04.10.2019 r. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość NEOTECH sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Tułowicach (dalej: „Upadły”), wyznaczając Sędziego komisarza w osobie Sędziego Liliany Krukowskiej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Piotra Stanisławiszyna oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Mirosława Kubiczka [numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 244] 

 

Sąd upadłościowy wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

 

Postępowanie upadłościowe toczy się obecnie pod sygn. akt V GUp 162/19. 

 

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000.

INFORMACJE I DOKUMENTY

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI NEOTECH SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ
W TUŁOWICACH [KRS: 0000260572]

SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA NALEŻĄCEGO DO NEOTECH SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ
W TUŁOWICACH Z WOLNEJ RĘKI W DRODZE PISEMNEGO KONKURSU OFERT Z DODATKOWĄ AUKCJĄ

Syndyk masy upadłości Neotech sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Tułowicach, ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt V GUp 162/19, na podstawie uchwały Rady Wierzycieli nr 1/10/2021:

zaprasza do składania ofert nabycia od masy upadłości:

 1. przedsiębiorstwa Upadłego zlokalizowanego w Tułowicach- wg Opisu i oszacowania datowanego na marzec 2020 r. sporządzonego przez biegłego sądowego Jarosława Jaromina (dalej: „Opis i oszacowanie”), na którego infrastrukturę składają się między innymi:

 

 1. nieruchomość gruntowa [KW nr OP1O/00138336/5];
 2. nieruchomość gruntowa [KW nr OP1O/00155220/4];
 3. nieruchomość gruntowa [KW nr OP1O/00138339/6];
 4. nieruchomość gruntowa [KW nr OP1O/00155221/1];
 5. wtryskarki i inne środki trwałe;
 6. logotyp;
 7. zasoby ludzkie.

za cenę nie niższą niż: 14 799 847,00 PLN netto+ ewentualny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

Charakterystyka oferty:

 1. sprzedaż nastąpi w wyniku przeprowadzenia pisemnego konkursu ofert;
 2. ceny wywoławcza wyniesie 100% (sto procent) liczone dla wartości rynkowej wymuszonej sprzedaży netto, ustalonej w Opisie i oszacowaniu przez biegłego sądowego Jarosława Jaromina, to jest kwota 14 799 847,00 PLN netto;
 3. oferty należy składać osobiście w biurze syndyka masy upadłości w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data
  i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie do dnia 18.03.2022 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 12:00, z adnotacją „Oferta na zakup przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym Neotech sp. z o.o. w upadłości, sygn. akt V GUp 162/19- NIE OTWIERAĆ”.
 4. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy masy upadłości wadium w wysokości 10% (dziesięć procent) liczone dla wartości rynkowej wymuszonej sprzedaży netto przedsiębiorstwa upadłego, ustalonej w Opisie i oszacowaniu przez biegłego sądowego Jarosława Jaromina, tj. 1 479 984,70 PLN, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr 30 8436 0003 0000 0026 8329 0001 [Mikołowski Bank Spółdzielczy S.A. kod SWIFT: POLUPLPR]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na ww. rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;
 5. rozpoznanie ofert nastąpi w biurze syndyka masy upadłości w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w dniu 18.03.2022 r. o godzinie 12.15;
 6. w wypadku wpływu co najmniej dwóch ważnych, konkurencyjnych ofert Syndyk masy upadłości zarządzi aukcję. Przez konkurencyjne oferty należy rozumieć oferty tożsame, co do przedmiotu (przedsiębiorstwo upadłego), w odniesieniu do których różnica w zaoferowanej cenie pomiędzy najwyższą a najniższą z nich stanowi nie więcej niż 25% ceny wywoławczej przedmiotu oferty. W akcji biorą udział jedynie Ci oferenci, którzy złożyli oferty konkurencyjne;
 7. postąpienie w aukcji ustala się na kwotę 100 000,00 PLN (sto tysięcy złotych 00/100);
 1. Syndyk masy upadłości dokonuje wyboru oferty ze względu na kryterium ceny;
 2. z przebiegu konkursu ofert lub aukcji Syndyk masy upadłości sporządza protokół, do którego dołącza wszystkie dokumenty ofertowe i przekazuje je Sędziemu- komisarzowi;
 3. Syndyk masy upadłości może unieważnić (odwołać konkurs ofert lub aukcję) bez podania przyczyny do czasu przekazania protokołu Sędziemu- komisarzowi;
 4. Sędzia- komisarz, może w trybie art. 152 ust. 1 PrUp nakazać Syndykowi masy upadłości unieważnienia (odwołania) konkursu ofert lub aukcji w każdym czasie, także po przekazaniu protokołu;
 5. pozostałe warunki konkursu ofert lub aukcji zawiera Regulamin pisemnego konkursu ofert
  z dodatkową aukcją z dnia 22.11.2021 r.;
 6. Syndyk może dokonywać zmian Regulaminu pisemnego konkursu ofert z dodatkową aukcją i warunków konkursu lub oferty, przy czym zmiana ceny wywoławczej i wysokości wadium wymaga zgody Rady Wierzycieli;
 7. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;
 8. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia wyboru oferenta;
 9. przedsiębiorstwo sprzedawane jest w trybie z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert z dodatkową aukcją, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.

Wszelkie informacje na temat przedsiębiorstwa objętego niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Jednocześnie syndyk masy upadłości załącza:

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DO NEOTECH SP. Z O. O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W TUŁOWICACH SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI- W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU

Syndyk masy upadłości Neotech sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Tułowicach, ustanowiony
w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt V GUp 162/19 zaprasza do składania ofert zakupu:

 1. nieruchomości gruntowej /stanowiącej działkę nr 36/30 o powierzchni 16 310 m2, która jest zabudowana budynkami przemysłowymi i budynkiem biurowym oraz niezbędną infrastrukturą/ położonej w Bełchatowie [woj. łódzkie], zapisanej w KW pod nr PT1B/00059702/1, za cenę nie niższą niż: 673 600,00 PLN+ ewentualny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży;

Charakterystyka oferty:

 1. przetarg odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie przetargu pisemnego- ofertowego, nieograniczonego z dnia 16.06.2020 r.;
 2. kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena;
 3. ceny wywoławcze ww. nieruchomości kwota wynikająca z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Hanny Szeluk- Bojko [uprawnienia państwowe 5566] w dniu 01.12.2019 r., biorąc za podstawę wartość wynikającą z wymuszonego charakteru sprzedaży;
 4. oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40- 028), ul. Francuska 34 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie wyznaczonym przez Syndyka Masy Upadłości, tj. do dnia 31.07.2020 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 16:00, z adnotacją „NIE OTWIERAĆ - NEOTECH - BEŁCHATÓW - PRZETARG”;
 5. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony dla syndyka masy upadłości wadium w kwocie 67 000,00 PLN, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr 45 1090 1186 0000 0001 4287 2272 [Santander Bank Polska S.A. kod SWIFT: WBKPPLPP]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na w/w rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;
 6. rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40- 028),
  Francuska 34, w dniu 31.07.2020 r. o godzinie 16.15;
 7. w przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 5% wartości, syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej (przetarg ustny), która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Francuska 34, 40- 028 Katowice), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godzinie określonej przez Syndyka Masy Upadłości; cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji; postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 5 000,00 PLN;
 8. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;
 9. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 miesiąc od dnia wyboru oferenta;
 10. nieruchomości sprzedawane są w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Jednocześnie syndyk przedstawia w załączeniu:

 1. Operat szacunkowy nieruchomości.
 2. Regulamin przetargu wraz z załącznikami [1, 2, 3, 4, 5].
 3. Postanowienie w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 4. Fotografie nieruchomości: 1, 2.

 

Syndyk masy upadłości uprzejmie informuje, iż:

 • w dniu 31.12.2019 r. uprawomocniło się Postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości i brak jest podstaw do umorzenia postępowania upadłościowego;
 • otrzymał zgodę Sędziego komisarza na dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa Upadłego-
  w zakresie świadczenia usług najmu powierzchni, podmiotom zewnętrznym z wykorzystaniem infrastruktury przedsiębiorstwa do dnia 30 września 2020 r.;
 • w dniu 17.04.2020 r. został przedłożony Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa oraz odrębnej nieruchomości:

w skład przedsiębiorstwa- zlokalizowanego w Tułowicach- wchodzi między innymi:

 • nieruchomość gruntowa [KW nr OP1O/00138336/5];
 • nieruchomość gruntowa [KW nr OP1O/00155220/4];
 • nieruchomość gruntowa [KW nr OP1O/00138339/6];
 • nieruchomość gruntowa [KW nr OP1O/00155221/1];
 • wtryskarki i inne środki trwałe;
 • logotyp;
 • zasoby ludzkie;

natomiast odrębną nieruchomość stanowi nieruchomość gruntowa [KW nr PT1B/00059702/1] położona w Bełchatowie;

 • przewiduje się rozpoczęcie likwidacji masy upadłości na przełomie III./IV. kwartału 2020 r.

syndyk masy upadłości

Marcin Mirosław Kubiczek

/kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny- licencja nr 244/

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia elektroniczny odpis:

 • zawiadomienia wierzycieli upadłego (kliknij w ikonkę poniżej):

 • zawiadomienia wierzycieli upadłego będących pracownikami (kliknij w ikonkę poniżej):

 

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia wzór zgłoszenia wierzytelności (kliknij w ikonkę poniżej): .

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.