Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika KASTEL GREETINGS sp. z o.o. w upadłości

Postanowieniem datowanym na dzień 05.10.2022 r., Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy jako Sąd Upadłościowy ogłosił upadłość dłużnika KASTEL GREETINGS sp. z o.o. (dalej: „upadła”), wskazując, że funkcję Sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy oraz funkcję zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił Sędzia. W postępowaniu został wyznaczony do pełnienia funkcji syndyka masy upadłości Marcin Mirosław Kubiczek - kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny (licencja nr 244)., Jednocześnie informuję, iż do pełnienia funkcji Sędziego komisarza został wyznaczony referendarz sądowy Anna Cichecka oraz funkcji zastępcy Sędziego- komisarza Sędzia Łukasz Zawadzki.

Sąd upadłościowy wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze- pod sygnaturę OP1O/GUp-Zw/4/2022;

 dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazał adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów. Sąd upadłościowy wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazał adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów

Obecnie postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt: OP1O/GUp/4/2022

INFORMACJE I DOKUMENTY

Syndyk masy upadłości dłużnika w osobie spółki KASTEL GREETINGS sp. z o.o. w upadłości [KRS 0000419268, NIP 7532430615] z siedzibą w Łambinowicach ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt OP1O/GUp/4/2022, na podstawie postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 24.07.2023 r.:

zaprasza do składania ofert nabycia od masy upadłości:

 1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łambinowicach, powiat nyski, woj. opolskie, stanowiącej działki gruntu o numerach 449/23, 449/24, o łącznej powierzchni 0,4138 ha, opisanej księgą wieczystą o numerze OP1N/00084865/7, pozycja 2.1 w spisie inwentarza;
 2. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Łambinowicach, powiat nyski, woj. opolskie, stanowiącej działkę gruntu o numerze 746/1 o powierzchni 0,4002 ha, opisanej księgą wieczystą o numerze OP1N/00086996/8, pozycja 2.2 w spisie inwentarza;

za łączną cenę nie niższą niż 859 586,00,00 PLN, tj. w wartości wynikającej z wymuszonego charakteru sprzedaży (plus ewentualny podatek VAT) zgodnie z opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego sądowego Dawida Sęka na bazie operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Sabiny Ziółkowskiej obniżonej o 30%;

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

 1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie kastel.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie o numerze: 27 84360003 0000 0026 9402 0001 albo dla przelewów z zagranicy PL27 84360003 0000 0026 9402 0001, w nieprzekraczalnym terminie do 6 września 2023 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 6 września 2023 roku;
 3. wadium wynosi 86 000,00 zł (osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).

Tryb składania ofert:

 1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 7 września 2023 roku, do godz. 13:00 w biurze Syndyka w Chorzowie (41- 506) przy ul. Działkowej 8 IV p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do biura Syndyka.

Konkurs ofert:

 1. otwarcie ofert nastąpi 7 września 2023 roku o godz. 13:15 w biurze Syndyka przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie, przez reprezentanta Syndyka, w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym przetargiem, jak również informacje dotyczące trybu składania ofert, można uzyskać pod nr tel. + 48 32 308 00 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem info@kubiczekm.com oraz zawarte zostały na stronie www.kastel.kubiczekm.com

Załączniki:

 1. Regulamin Przetargu
 2. Operat Szacunkowy [1] [2]
 3. Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI KASTEL GREETINGS sp. z o.o. w upadłości [KRS 0000419268, NIP 7532430615]

 

Syndyk masy upadłości dłużnika w osobie spółki KASTEL GREETINGS sp. z o.o. w upadłości [KRS 0000419268, NIP 7532430615] z siedzibą w Łambinowicach ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt OP1O/GUp/4/2022, na podstawie postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 17.12.2022 r.:

zaprasza do składania ofert nabycia od masy upadłości:

 1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łambinowicach, powiat nyski, woj. opolskie, stanowiącej działki gruntu o numerach 449/23, 449/24, o łącznej powierzchni 0,4138 ha, opisanej księgą wieczystą o numerze OP1N/00084865/7, pozycja 2.1 w spisie inwentarza;
 2. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Łambinowicach, powiat nyski, woj. opolskie, stanowiącej działkę gruntu o numerze 746/1 o powierzchni 0,4002 ha, opisanej księgą wieczystą o numerze OP1N/00086996/8, pozycja 2.2 w spisie inwentarza;

za łączną cenę nie niższą niż 1 227 980,00 PLN, tj. w wartości wynikającej z wymuszonego charakteru sprzedaży (plus ewentualny podatek VAT) zgodnie z opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego sądowego Dawida Sęka na bazie operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Sabiny Ziółkowskiej;

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

 1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie kastel.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie o numerze: 27 84360003 0000 0026 9402 0001 albo dla przelewów z zagranicy PL27 84360003 0000 0026 9402 0001, w nieprzekraczalnym terminie do 21 marca 2023 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 21 marca 2023 roku;
 3. wadium wynosi 123 000,00 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100).

Tryb składania ofert:

 1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 22 marca 2023 roku, do godz. 16:00 w biurze Syndyka w Chorzowie (41- 506) przy ul. Działkowej 8 IV p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do biura Syndyka.

Konkurs ofert:

 1. otwarcie ofert nastąpi 22 marca 2023 roku o godz. 16:15 w biurze Syndyka przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie, przez reprezentanta Syndyka, w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym przetargiem, jak również informacje dotyczące trybu składania ofert, można uzyskać pod nr tel. + 48 32 308 00 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem info@kubiczekm.com oraz zawarte zostały na stronie www.kastel.kubiczekm.com

Załączniki:

 1. Postanowienie Sędziego Komisarza z dnia 17.02.2023 r.,
 2. Regulamin Przetargu,
 3. Operat Szacunkowy [1] [2].

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia postanowienie Sądu (kliknij w ikonkę poniżej):

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia informację o trybie i sposobie zakładania konta oraz o sposobie uwierzytelnienia się w Systemie KRZ (kliknij w ikonkę poniżej): .

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.