Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika- Krzysztofa Głąba prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Vol-TRANZ” Głąb Krzysztof

Zawiadamia się, iż w dniu 09.03.2020 r., Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Krzysztofa Głąba prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Vol-TRANZ” Głąb Krzysztof (dalej: „Upadły”), wyznaczając Sędziego- komisarza w osobie Sędziego Liliany Krukowskiej, zastępcę Sędziego- komisarza w osobie Sędziego Piotra Stanisławiszyna oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Kubiczka [numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 244].

Sąd upadłościowy wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności, a także wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Postępowanie upadłościowe obecnie toczy się pod sygnaturą akt: V GUp 57/20.

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000.

INFORMACJE I DOKUMENTY

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia odpis postanowienia o ogłoszeniu upadłości (kliknij w ikonkę poniżej):

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia elektroniczny odpis zawiadomienia wierzycieli upadłego (kliknij w ikonkę poniżej):

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia wzór zgłoszenia wierzytelności (kliknij w ikonkę poniżej): .

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.