Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika- Krzysztofa Głąba prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Vol-TRANZ” Głąb Krzysztof

Zawiadamia się, iż w dniu 09.03.2020 r., Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Krzysztofa Głąba prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Vol-TRANZ” Głąb Krzysztof (dalej: „Upadły”), wyznaczając Sędziego- komisarza w osobie Sędziego Liliany Krukowskiej, zastępcę Sędziego- komisarza w osobie Sędziego Piotra Stanisławiszyna oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Kubiczka [numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 244].

Sąd upadłościowy wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności, a także wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Postępowanie upadłościowe obecnie toczy się pod sygnaturą akt: V GUp 57/20.

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000.

INFORMACJE I DOKUMENTY

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI KRZYSZTOFA GŁĄBA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ „VOL-TRANZ” GŁĄB KRZYSZTOF
[NIP: 7521002732, PESEL: 66111104895]

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DO KRZYSZTOFA GŁĄBA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ „VOL-TRANZ” GŁĄB KRZYSZTOF SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI- W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU

Syndyk masy upadłości Krzysztofa Głąba prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
„Vol-TRANZ” Głąb Krzysztof
ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp 57/20, na podstawie postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 15 marca 2024 r., zaprasza do składania ofert zakupu:

 1. nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działki nr 141, 143/1, 145/3, 146/6, 240/5 AM-1, dz. nr 477/1 AM-2, obręb 0057- Nowe Smarchowice, położonej w miejscowości Nowe Smarchowice, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW: OP1U/00039946/5, za cenę nie niższą niż 343 880,00 PLN + ewentualny podatek VAT, o ile taki będzie należny w dacie dokonania transakcji;

Charakterystyka oferty:

 1. przetarg odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie przetargu pisemnego- ofertowego, nieograniczonego z dnia 02.04.2024 r.;
 2. kryterium wyboru ofert będzie najwyższa cena;
 3. cena wywoławcza ww. nieruchomości to kwota wynikająca z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Sabiny Ziółkowskiej, tj. wartość wynikająca z wymuszonego charakteru sprzedaży. Jest to jednocześnie minimalna kwota sprzedaży;
 4. oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie wyznaczonym przez Syndyka Masy Upadłości, tj. do dnia 23.05.2024 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 12:00,
  z adnotacją „NIE OTWIERAĆ – VOL-TRANZ – [KW OP1U/00039946/5]”;
 5. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony przez syndyka masy upadłości wadium w kwocie 35 000,00 PLN, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr 75 8436 0003 0000 0026 8336 0001 [Mikołowski Bank Spółdzielczy S.A.]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na ww. rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;
 6. rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506),
  Działkowa 8, w dniu 23.05.2024 r. o godzinie 12.15;
 7. w przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą do 10% wartości najwyższej oferty, syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej (przetarg ustny), która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godzinie określonej przez Syndyka Masy Upadłości; cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji; postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 10 000,00 PLN;
 8. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;
 9. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wyboru oferenta;
 10. nieruchomości sprzedawane są w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.

Jednocześnie syndyk masy upadłości załącza:

 1. regulamin przetargu wraz z załącznikami [1] [2] [3] [4] [5],
 2. postanowienie Sędziego-Komisarza wyrażające zgodę na sprzedać,
 3. operat szacunkowy nieruchomości.

Wszelkich informacji na temat nieruchomości objętej niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI

Krzysztofa Głąba prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Vol-TRANZ” Głąb Krzysztof [NIP: 7521002732, PESEL: 66111104895]

Syndyk masy upadłości Krzysztofa Głąba prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Vol-TRANZ” Głąb Krzysztof ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp 57/20, na podstawie postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 23 lutego 2022 r.:

zaprasza do składania ofert nabycia od masy upadłości:

 1. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działki nr 29/1, 29/2 i 29/4, położonej w miejscowości Krzyżowa, gmina Ścinawa, powiat lubiński, woj. dolnośląskie, zapisanej w KW nr LE1U/00074709/3 za cenę nie niższą niż 52 800,00 PLN, tj. wartość wynikająca z wymuszonego charakteru sprzedaży [+ewentualny podatek VAT] zgodnie z Opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego sądowego Jarosława Jaromina na bazie Operatów Szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Hanny Szeluk- Bojko;

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

 1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie voltranz.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie o numerze: 75 8436 0003 0000 0026 8336 0001 albo dla przelewów z zagranicy PL75 8436 0003 0000 0026 8336 0001, w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja 2022 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 18 maja 2022 roku;

wadium wynosi 5 300,00 zł (pięć tysięcy trzysta złotych 00/100).

Tryb składania ofert:

 1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 19 maja 2022 roku, do godz. 10:00 w biurze Syndyka w Chorzowie (41- 506) przy ul. Działkowej 8 IV p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do biura Syndyka.

Konkurs ofert:

 1. otwarcie ofert nastąpi 19 maja 2022 roku o godz. 10:15 w biurze Syndyka przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie, przez reprezentanta Syndyka, w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Jednocześnie syndyk masy upadłości załącza:

 1. regulamin przetargu wraz z załącznikami,
 2. postanowienie Sędziego-Komisarza wyrażające zgodę na sprzedać, 
 3. operat szacunkowy nieruchomości. 

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI

Krzysztofa Głąba prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Vol-TRANZ” Głąb Krzysztof [NIP: 7521002732, PESEL: 66111104895]

Syndyk masy upadłości Krzysztofa Głąba prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Vol-TRANZ” Głąb Krzysztof ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp 57/20, na podstawie postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 23 lutego 2022 r.:

zaprasza do składania ofert nabycia od masy upadłości:

a) nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działki nr 29/1, 29/2 i 29/4, położonej w miejscowości Krzyżowa, gmina Ścinawa, powiat lubiński, woj. dolnośląskie, zapisanej w KW nr LE1U/00074709/3 za cenę nie niższą niż 52 800,00 PLN, tj. wartość wynikająca z wymuszonego charakteru sprzedaży [+ewentualny podatek VAT] zgodnie z Opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego sądowego Jarosława Jaromina na bazie Operatów Szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Hanny Szeluk- Bojko;

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

 • sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie voltranz.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 • warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie o numerze: 75 8436 0003 0000 0026 8336 0001 albo dla przelewów z zagranicy PL75 8436 0003 0000 0026 8336 0001, w nieprzekraczalnym terminie do 14 kwietnia 2022 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 14 kwietnia 2022 roku;
 • wadium wynosi 5 300,00 zł (pięć tysięcy trzysta złotych 00/100).

Tryb składania ofert:

 1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 roku, do godz. 10:00 w biurze Syndyka w Chorzowie (41- 506) przy ul. Działkowej 8 IV p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do biura Syndyka.

Konkurs ofert:

 1. otwarcie ofert nastąpi 15 kwietnia 2022 roku o godz. 10.15 w biurze Syndyka przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie, przez reprezentanta Syndyka, w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin Przetargu,
 2. Postanowienie Sędziego komisarza z dnia 23.02.2022 r.,
 3. Operat Szacunkowy nieruchomości.

 

b) nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działki nr 1 i 184, położonej w miejscowości Krzyżowa, gmina Ścinawa, powiat lubiński, woj. dolnośląskie, zapisanej w KW nr LE1U/00007818/0 za cenę nie niższą niż 152 000,00 PLN, tj. wartość wynikająca z wymuszonego charakteru sprzedaży [+ewentualny podatek VAT] zgodnie z Opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego sądowego Jarosława Jaromina na bazie Operatów Szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Hanny Szeluk- Bojko;

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

 1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie voltranz.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie o numerze: 75 8436 0003 0000 0026 8336 0001 albo dla przelewów z zagranicy PL75 8436 0003 0000 0026 8336 0001, w nieprzekraczalnym terminie do 14 kwietnia 2022 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 14 kwietnia 2022 r.;
 3. wadium wynosi 15 200,00 zł (piętnaście tysięcy dwieście złotych 00/100).

Tryb składania ofert:

 1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r., do godz. 11:00 w biurze Syndyka w Chorzowie (41- 506) przy ul. Działkowej 8 IV p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do biura Syndyka.

Konkurs ofert:

 1. otwarcie ofert nastąpi 15 kwietnia 2022 roku o godz. 11.15 w biurze Syndyka przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie, przez reprezentanta Syndyka, w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin Przetargu,
 2. Postanowienie Sędziego komisarza z dnia 23.02.2022 r.,
 3. Operat Szacunkowy nieruchomości.

 

c) nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działki nr 16, 34 i 151, położonej
w miejscowości Krzyżowa, gmina Ścinawa, powiat lubiński, woj. dolnośląskie, zapisanej w KW nr LE1U/00063009/6 za cenę nie niższą niż 156 800,00 PLN, tj. wartość wynikająca z wymuszonego charakteru sprzedaży [+ewentualny podatek VAT] zgodnie z Opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego sądowego Jarosława Jaromina na bazie Operatów Szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Hanny Szeluk- Bojko;

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

 1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie voltranz.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie o numerze: 75 8436 0003 0000 0026 8336 0001 albo dla przelewów z zagranicy PL75 8436 0003 0000 0026 8336 0001, w nieprzekraczalnym terminie do 14 kwietnia 2022 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 14 kwietnia 2022 r.;
 3. wadium wynosi 15 700,00 zł (piętnaście tysięcy siedemset złotych 00/100).

Tryb składania ofert:

 1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r., do godz. 12:00 w biurze Syndyka w Chorzowie (41- 506) przy ul. Działkowej 8 IV p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do biura Syndyka.

Konkurs ofert:

 1. otwarcie ofert nastąpi 15 kwietnia 2022 roku o godz. 12.15 w biurze Syndyka przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie, przez reprezentanta Syndyka, w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin Przetargu,
 2. Postanowienie Sędziego komisarza z dnia 23.02.2022 r.,
 3. Operat Szacunkowy nieruchomości.

 

d) nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działki nr 40 i 59, położonej w miejscowości Krzyżowa, gmina Ścinawa, powiat lubiński, woj. dolnośląskie, zapisanej w KW nr LE1U/00063010/6 za cenę nie niższą niż 171 200,00 PLN, tj. wartość wynikająca z wymuszonego charakteru sprzedaży [+ewentualny podatek VAT] zgodnie z Opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego sądowego Jarosława Jaromina na bazie Operatów Szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Hanny Szeluk- Bojko;

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

 1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie voltranz.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie o numerze: 75 8436 0003 0000 0026 8336 0001 albo dla przelewów z zagranicy PL75 8436 0003 0000 0026 8336 0001, w nieprzekraczalnym terminie do 14 kwietnia 2022 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 14 kwietnia 2022 r.;
 3. wadium wynosi 17 200,00 zł (siedemnaście tysięcy dwieście 00/100).

Tryb składania ofert:

 1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r., do godz. 13:00 w biurze Syndyka w Chorzowie (41- 506) przy ul. Działkowej 8 IV p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do biura Syndyka.

Konkurs ofert:

 1. otwarcie ofert nastąpi 15 kwietnia 2022 roku o godz. 13.15 w biurze Syndyka przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie, przez reprezentanta Syndyka, w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin Przetargu,
 2. Postanowienie Sędziego komisarza z dnia 23.02.2022 r.,
 3. Operat Szacunkowy nieruchomości.

e) nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działki nr 152 i 185, położonej
w miejscowości Krzyżowa, gmina Ścinawa, powiat lubiński, woj. dolnośląskie, zapisanej
w KW nr LE1U/00072127/5 za cenę nie niższą niż 108 800,00 PLN, tj. wartość wynikająca z wymuszonego charakteru sprzedaży [+ewentualny podatek VAT] zgodnie z Opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego sądowego Jarosława Jaromina na bazie Operatów Szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Hanny Szeluk- Bojko;

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

 1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie voltranz.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie o numerze: 75 8436 0003 0000 0026 8336 0001 albo dla przelewów z zagranicy PL75 8436 0003 0000 0026 8336 0001, w nieprzekraczalnym terminie do 14 kwietnia 2022 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 14 kwietnia 2022 r.;
 3. wadium wynosi 11 000,00 zł (jedenaście tysięcy złotych 00/100).

Tryb składania ofert:

 1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r., do godz. 14:00 w biurze Syndyka w Chorzowie (41- 506) przy ul. Działkowej 8 IV p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do biura Syndyka.

Konkurs ofert:

 1. otwarcie ofert nastąpi 15 kwietnia 2022 roku o godz. 14.15 w biurze Syndyka przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie, przez reprezentanta Syndyka, w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin Przetargu,
 2. Postanowienie Sędziego komisarza z dnia 23.02.2022 r.,
 3. Operat Szacunkowy nieruchomości.

f) nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 24, położonej w miejscowości Krzyżowa, gmina Ścinawa, powiat lubiński, woj. dolnośląskie, zapisanej w KW nr LE1U/00074482/5 za cenę nie niższą niż 112 800,00 PLN, tj. wartość wynikająca z wymuszonego charakteru sprzedaży [+ewentualny podatek VAT] zgodnie z Opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego sądowego Jarosława Jaromina na bazie Operatów Szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Hanny Szeluk- Bojko;

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

 1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie voltranz.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie o numerze: 75 8436 0003 0000 0026 8336 0001 albo dla przelewów z zagranicy PL75 8436 0003 0000 0026 8336 0001, w nieprzekraczalnym terminie do 14 kwietnia 2022 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 14 kwietnia 2022 r.;
 3. wadium wynosi 11 300,00 zł (jedenaście tysięcy trzysta złotych 00/100).

Tryb składania ofert:

 1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r., do godz. 15:00 w biurze Syndyka w Chorzowie (41- 506) przy ul. Działkowej 8 IV p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do biura Syndyka.

Konkurs ofert:

 1. otwarcie ofert nastąpi 15 kwietnia 2022 roku o godz. 15.15 w biurze Syndyka przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie, przez reprezentanta Syndyka, w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin Przetargu,
 2. Postanowienie Sędziego komisarza z dnia 23.02.2022 r.,
 3. Operat Szacunkowy nieruchomości.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia odpis postanowienia o ogłoszeniu upadłości (kliknij w ikonkę poniżej):

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia elektroniczny odpis zawiadomienia wierzycieli upadłego (kliknij w ikonkę poniżej):

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia wzór zgłoszenia wierzytelności (kliknij w ikonkę poniżej): .

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.