Zmiana siedziby Biura Marcina Kubiczka

Uprzejmie informujemy, iż zmianie uległ adres siedziby Biura Marcina Kubiczka. Obecnie działalność Marcina Kubiczka prowadzona jest pod wskazanym poniżej adresem, właściwym również dla doręczeń i korespondencji: ul. Daszyńskiego 165/2 w Gliwicach.

Czytaj więcej

Zobowiązania z tytułu umów opcyjnych a przesłanki niewypłacalności

W dniu 25.02.2015 r. biegły sądowy Marcin Kubiczek wydał opinię uzupełniającą w sprawie o zapłatę, wytoczonej w oparciu o art. 299 KSH. Sąd dopuścił przywołany dowód z opinii biegłego sądowego na okoliczność ustalenia stopnia zaspokojenia roszczenia powoda dochodzonego w niniejszej sprawie, przy założeniu złożen...

Czytaj więcej

Opinia sądowa w zakresie ustalenia szkody w sprawie z art. 299 KSH

W dniu 26.06.2015 r. biegły sądowy Marcin Kubiczek wydał na piśmie opinię sądową w sprawie o zapłatę, wytoczonej przez powoda przeciwko członkom zarządu dłużnej spółki prawa handlowego na podstawie art. 299 KSH.

Czytaj więcej

Prezydent podpisał ustawę z dnia 15.05.2015 r.- Prawo Restrukturyzacyjne

W dniu 9 czerwca 2015 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 15.05.2015 r.- Prawo restrukturyzacyjne, która wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2016 r. [za wyjątkiem czterech określonych artykułów, które wejdą w życie w innym terminie].

Czytaj więcej

Opinia w sprawie karnoskarbowej

W dniu 25.02.2015 r. biegły sądowy Marcin Kubiczek wydał na piśmie obszerną opinię w postępowaniu karnoskarbowym prowadzonym przeciwko oskarżonemu w osobie prezesa zarządu spółki prawa handlowego z art. 57 § 1 KKS [naruszenie terminu wpłaty podatku] oraz art. 77 § 2 KKS [niewpłacenie pobranego podatku].

Czytaj więcej

Opinia w sprawie o ogłoszenie upadłości układowej

W dniu 11.03.2015 r. biegły sądowy Marcin Kubiczek sporządził na piśmie opinię sądową w sprawie o ogłoszenie upadłości układowej spółki akcyjnej znaczących rozmiarów przed Sądem Rejonowym, Wydziałem Gospodarczym.

Czytaj więcej

Opinia ekspercka w zakresie predykcji zaspokojenia wierzycieli w toku postępowania upadłościowego

W dniu -9.04.2015 r. ekspert Marcin Kubiczek sporządził opinię prywatną na okoliczność ustalenia, czy w określonym stanie faktycznym badana spółka cechowała się w przedmiotowym okresie zdolnością finansową w rozumieniu art. 13 Prawa upadłościowego i naprawczego, tj. zdolnością do pokrycia kosztów postępowania upa...

Czytaj więcej

Prywatna opinia biegłego sądowego w postępowaniu zabezpieczającym

Postanowieniem z dnia 16.03.2015 r. Sąd Okręgowy, Wydział Gospodarczy postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia powoda w sprawie o zapłatę z tytułu naruszenia umowy o współpracy, w wysokości wynikającej z przedstawionej sądowi .

Czytaj więcej

Sporządzenie ekspertyzy na okoliczność kwantyfikacji wysokości roszczenia w sprawie o odszkodowanie za naruszenie umowy

W I.2015 r. ekspert Marcin Kubiczek sporządził na piśmie kolejną opinię prywatną w postępowaniu gospodarczym w sprawie o zapłatę z tytułu naruszenia umowy o współpracy, tym razem na okoliczność ustalenia wysokości roszczenia przysługującego powodowi w razie uwzględnienia powództwa przez Sąd.

Czytaj więcej

Sporządzenie raportu z przeglądu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstwa [integralna część due diligenece]

W I.2015 ekspert Marcin Kubiczek sporządził wraz z zespołem raport z przeglądu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstwa spółki prawa handlowego znacznych rozmiarów z branży kolejarskiej, będący integralną częścią due diligence [na użytek ewentualnej sprzedaży przedsiębiorstwa].

Czytaj więcej