Sporządzenie opinii w zakresie właściwej metodologii ustalania stanu niewypłacalności

W dniu -2.02.2015 r. biegły sądowy Marcin Kubiczek sporządził na piśmie opinię uzupełniającą w sprawie o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach przedmiotowej opinii biegły ustosunkował się do szeregu zagadnień związanych z metodologią potwierdzania lub zaprzec...

Czytaj więcej

Sporządzenie ekspertyzy w zakresie ekonomiczno-finansowych skutków zbycia składnika majątku w stanie zagrożenia niewypłacalnością

W II.2015 r. biegły Marcin Kubiczek sporządził opinię prywatną dla spółki prawa handlowego dużych rozmiarów, opiniując w zakresie ekonomiczno-finansowych konsekwencji dokonania czynności prawnej polegającej na zbyciu składnika majątku w stanie zagrożenia niewypłacalnością lub upadłością.

Czytaj więcej

Sporządzenie ekspertyzy w zakresie ekonomiczno-finansowych aspektów wybranych zarzutów w sprawie karnej z art. 296 oraz 300 Kodeksu Karnego

W dniu -5.02.2015 r. ekspert Marcin Kubiczek sporządził na piśmie kolejną opinię prywatną, tym razem w przedmiocie ekonomiczno-finansowych aspektów wybranych zarzutów w sprawie karnej [w kontekście art. 296 oraz 300 Kodeksu Karnego].

Czytaj więcej

Uczestnictwo w projektowaniu strategii procesowej w sprawie o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

W dniach 20-21.02.2015 r. ekspert Marcin Kubiczek uczestniczył w projektowaniu strategii procesowej w sprawie o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, dostarczając pełnomocnikowi profesjonalnemu szeregu argumentów z zakresu ekonomicznej interpretacji prawa oraz przy uwzględnieniu tych obszarów stanu faktyczn...

Czytaj więcej

Sporządzenie raportu z przeglądu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstwa [integralna część due diligenece]

W I.2015 ekspert Marcin Kubiczek sporządził wraz z zespołem raport z przeglądu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstwa spółki prawa handlowego znacznych rozmiarów z branży kolejarskiej, będący integralną częścią due diligence [na użytek ewentualnej sprzedaży przedsiębiorstwa].

Czytaj więcej

Sporządzenie ekspertyzy na okoliczność kwantyfikacji wysokości roszczenia w sprawie o odszkodowanie za naruszenie umowy

W I.2015 r. ekspert Marcin Kubiczek sporządził na piśmie kolejną opinię prywatną w postępowaniu gospodarczym w sprawie o zapłatę z tytułu naruszenia umowy o współpracy, tym razem na okoliczność ustalenia wysokości roszczenia przysługującego powodowi w razie uwzględnienia powództwa przez Sąd.

Czytaj więcej

Prywatna opinia biegłego sądowego w postępowaniu zabezpieczającym

Postanowieniem z dnia 16.03.2015 r. Sąd Okręgowy, Wydział Gospodarczy postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia powoda w sprawie o zapłatę z tytułu naruszenia umowy o współpracy, w wysokości wynikającej z przedstawionej sądowi .

Czytaj więcej

Opinia ekspercka w zakresie predykcji zaspokojenia wierzycieli w toku postępowania upadłościowego

W dniu -9.04.2015 r. ekspert Marcin Kubiczek sporządził opinię prywatną na okoliczność ustalenia, czy w określonym stanie faktycznym badana spółka cechowała się w przedmiotowym okresie zdolnością finansową w rozumieniu art. 13 Prawa upadłościowego i naprawczego, tj. zdolnością do pokrycia kosztów postępowania upa...

Czytaj więcej

Opinia w sprawie o ogłoszenie upadłości układowej

W dniu 11.03.2015 r. biegły sądowy Marcin Kubiczek sporządził na piśmie opinię sądową w sprawie o ogłoszenie upadłości układowej spółki akcyjnej znaczących rozmiarów przed Sądem Rejonowym, Wydziałem Gospodarczym.

Czytaj więcej