Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika w osobie Sebastiana Trzensioka [Trzensiok] (PESEL: 72111700115), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

 Postanowieniem z dnia 31.03.2020 r. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Sebastiana Trzensioka (PESEL: 72111700115), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (dalej: „Upadły”), wyznaczając Sędziego komisarza w osobie Sędziego Liliany Krukowskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Kubiczka [numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 244].

Sąd upadłościowy wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Postępowanie upadłościowe toczy się obecnie pod sygn. akt V GUp 102/20.

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000.

INFORMACJE I DOKUMENTY

OBWIESZCZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI DŁUŻNIKA W OSOBIE SEBASTIANA TRZENSIOKA (PESEL: 72111700115), BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W SPRAWIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DO UPADŁEGO W OSOBIE SEBASTIANA TRZENSIOKA NIEPROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI

Działając jako syndyk masy upadłości dłużnika w osobie Sebastiana Trzensioka (PESEL: 72111700115), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Opolu, Wydziałem V Gospodarczym, Sekcją ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygnaturą akt V GUp 102/21, w przedmiocie sprzedaży następującej nieruchomości:

 • prawa własności – nieruchomości gruntowej, stanowiącej grunty rolne zabudowane dwoma budynkami mieszkalnymi o powierzchni 387,74 m2 oraz 140,18 m2; dwoma budynkami gospodarczymi o powierzchni zabudowy 165,00 m2 oraz 89,00 m2; budynkiem garażowym o powierzchni zabudowy 47,00 m2, położonej w Kotulinie, nr działki 28 i 29, o łącznej powierzchni 1,7920 ha. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa posiada urządzoną księgę wieczystą KW nr GL1G/00107452/0. Księga prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział VIII Ksiąg Wieczystych. Za cenę nie niższą niż 650 000,00 PLN.

Charakterystyka oferty:

 1. wyznacza się termin na składanie ofert kupna nieruchomości do dnia 16.06.2023 r.;
 2. warunkiem rozpoznawania oferty przez syndyka masy upadłości jest wpłata zadatku w wysokości 10% ceny wywoławczej za daną nieruchomość w terminie 3 dni od dnia złożenia oferty na rachunek bankowy prowadzony na rzecz masy upadłości wskazany poniżej: Nr rachunku: 61 8436 0003 0000 0026 8364 0001 [Bank MBS]
 3. wygrywa oferta, która opiewa na najwyższą kwotę, przy równoczesnym spełnieniu warunku 1. oraz 2. niniejszego zarządzenia;
 4. warunkiem przystąpienia do aktu notarialnego, tj. podpisania umowy sprzedaży nieruchomości jest przelew całej kwoty na rachunek bankowy prowadzony na rzecz masy upadłości dokonany w takim terminie, by uznanie rachunku bankowego sprzedającego nastąpiło najpóźniej w dniu poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego, tj. podpisania umowy sprzedaży nieruchomości;
 5. przystąpienie do aktu notarialnego, tj. podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości musi nastąpić w terminie 3 miesięcy od dnia wyboru oferty przez syndyka masy upadłości, wpłacony zadatek przepada na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się wybranego oferenta od zawarcia umowy sprzedaży;
 6. zadatek wpłacony przez podmioty, których oferta nie została wybrana podlega zwrotowi na rachunek, z którego dokonano wpłaty w terminie do 7 dni od wyboru innej oferty przez syndyka masy upadłości;
 7. Cena sprzedaży podlega podwyższeniu o podatek od towarów i usług [VAT] o ile taki w dacie transakcji będzie należny.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 00 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com oraz zawarte zostały na stronie www.trzensiok.kubiczekm.com.

Jednocześnie syndyk masy upadłości przedstawia zarządzenie syndyka masy upadłości [kliknij tutaj, aby ściągnąć] oraz operat szacunkowy nieruchomości [kliknij tutaj, aby ściągnąć].

Syndyk masy upadłości dłużnika w osobie Sebastiana Trzensioka [Trzensiok] (PESEL: 722111700115), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych
i Restrukturyzacyjnych, o sygnaturze akt: V GUp 102/21, zawiadamia o przetargu pisemnym, którego przedmiotem są nieruchomości [każda z nieruchomości oddzielnie]:

 1. prawo własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki nr 28 i 29, o powierzchni
  17 920 m2, zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi, budynkiem gospodarczym i garażem, położonej w Kotulinie, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział VIII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00107452/0 za cenę wywoławczą, nie niższą niż 60% oszacowanej wartości dla wymuszonej sprzedaży, tj. za cenę 671 160,00 PLN (sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 00/100)
  (kliknij, aby ściągnąć: operat szacunkowy, regulamin, załączniki do regulaminu: [1] [2] [3] [4] [5]);

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

 • pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie [www.trzensiok.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 • warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uprzednia wpłata wadium w wysokości 68 000,00 PLN na rachunek bankowy masy upadłości Sebastiana Trzensioka, o numerze: 61 8436 0003 0000 0026 8364 0001 [Bank MBS] w nieprzekraczalnym terminie do 01 marca 2023 r.

Tryb składania ofert:

 • oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 02 marca 2023 roku, do godz. 12:00 w Biurze Syndyka w Chorzowie (41- 506) przy ul. Działkowej 8 IV p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka.

Rozpoznanie ofert:

 • otwarcie ofert nastąpi 02 marca 2023 roku o godz. 12:15 w Biurze Syndyka przy Działkowej 8 w Chorzowie, przez Syndyka, w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.

  2. prawo własności
  nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr: 639/67 obręb Antoniów, działka zabudowana domem jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym o powierzchni 1000 m2; 475 obręb Szczedrzyk, działka niezabudowana o powierzchni 1600 m2; 823 obręb Szczedrzyk, działka niezabudowana o powierzchni 3400 m2; 40 obręb Dylaki, działka niezabudowana o powierzchni 590 m2. Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą o nr OP1O/00143821/0. Księga prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych za cenę wywoławczą, równą wartości dla wymuszonej sprzedaży, tj. za cenę 338 000,00 PLN (trzysta trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100); (kliknij, aby ściągnąć: operat szacunkowy, regulamin, załączniki do regulaminu: [1] [2] [3] [4] [5]);

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

 • pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie [www.trzensiok.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 • warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uprzednia wpłata wadium w wysokości 34 000,00 PLN na rachunek bankowy masy upadłości Sebastiana Trzensioka, o numerze: 61 8436 0003 0000 0026 8364 0001 [Bank MBS] w nieprzekraczalnym terminie do 01 marca 2023

Tryb składania ofert:

 • oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 02 marca 2023 roku, do godz. 14:00 w Biurze Syndyka w Chorzowie (41- 506) przy ul. Działkowej 8 IV p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka.

Rozpoznanie ofert:

 • otwarcie ofert nastąpi 02 marca 2023 roku o godz. 14:15 w Biurze Syndyka przy
  Działkowej 8 w Chorzowie, przez Syndyka, w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.

Jednocześnie syndyk masy upadłości załącza stosowne postanowienie Sędziego komisarza w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż (kliknij, aby ściągnąć).

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com

Syndyk masy upadłości dłużnika w osobie Sebastiana Trzensioka [Trzensiok] (PESEL: 722111700115), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, o sygnaturze akt: V GUp 102/21, zawiadamia o przetargu pisemnym, którego przedmiotem są nieruchomości [każda z nieruchomości oddzielnie]:

 1. prawo własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki nr 28 i 29, o powierzchni
  17 920 m2, zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi, budynkiem gospodarczym i garażem, położonej w Kotulinie, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział VIII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00107452/0 za cenę wywoławczą, nie niższą niż 80% oszacowanej wartości dla wymuszonej sprzedaży, tj. za cenę 894 880,00 PLN (osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100);
  (kliknij, aby ściągnąć: operat szacunkowy, regulamin, załączniki do regulaminu: [1] [2] [3] [4] [5]);

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

 • pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie [www.trzensiok.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 • warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uprzednia wpłata wadium w wysokości 90 000,00 PLN na rachunek bankowy masy upadłości Sebastiana Trzensioka, o numerze: 61 8436 0003 0000 0026 8364 0001 [Bank MBS] w nieprzekraczalnym terminie do 13 kwietnia 2022 r.

Tryb składania ofert:

 • oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim
  w terminie do dnia 14 kwietnia 2022 roku, do godz. 12:00 w Biurze Syndyka w Chorzowie (41- 506) przy ul. Działkowej 8 IV p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka.

Rozpoznanie ofert:

 • otwarcie ofert nastąpi 14 kwietnia 2022 roku o godz. 12:15 w Biurze Syndyka przy
  Działkowej 8 w Chorzowie, przez Syndyka, w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.
 1. prawo własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 76/27, o powierzchni
  55 164 m2, zabudowanej budynkiem restauracji, budynkiem socjalnym, 19 kempingami oraz wiatą grillową, położonej w Kotulinie, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział VIII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00131823/9 za cenę wywoławczą, nie niższą niż 80% oszacowanej wartości dla wymuszonej sprzedaży, tj. za cenę 1 098 360,00 PLN (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100);
  (kliknij, aby ściągnąć: operat szacunkowy, regulamin, załączniki do regulaminu: [1] [2] [3] [4] [5]);

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

 • pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie [www.trzensiok.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 • warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uprzednia wpłata wadium w wysokości 110 000,00 PLN na rachunek bankowy masy upadłości Sebastiana Trzensioka, o numerze: 61 8436 0003 0000 0026 8364 0001 [Bank MBS] w nieprzekraczalnym terminie do 13 kwietnia 2022

Tryb składania ofert:

 • oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 14 kwietnia 2022 roku, do godz. 13:00 w Biurze Syndyka w Chorzowie (41- 506) przy ul. Działkowej 8 IV p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka.

Rozpoznanie ofert:

 • otwarcie ofert nastąpi 14 kwietnia 2022 roku o godz. 13:15 w Biurze Syndyka przy
  Działkowej 8 w Chorzowie, przez Syndyka, w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.
 1. prawo własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 74/27, o powierzchni 6 435 m2, zabudowanej budynkami obsługi rolnictwa [biogazownia], położonej w Kotulinie, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział VIII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00131822/2 za cenę wywoławczą, nie niższą niż 80% oszacowanej wartości dla wymuszonej sprzedaży, tj. za cenę 2 087 680,00 PLN (dwa miliony osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100); (kliknij, aby ściągnąć: operat szacunkowy, regulamin, załączniki do regulaminu: [1] [2] [3] [4] [5]);

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

 • pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie [www.trzensiok.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 • warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uprzednia wpłata wadium w wysokości 209 000,00 PLN na rachunek bankowy masy upadłości Sebastiana Trzensioka, o numerze: 61 8436 0003 0000 0026 8364 0001 [Bank MBS] w nieprzekraczalnym terminie do 13 kwietnia 2022

Tryb składania ofert:

 • oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim
  w terminie do dnia 14 kwietnia 2022 roku, do godz. 14:00 w Biurze Syndyka w Chorzowie (41- 506) przy ul. Działkowej 8 IV p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka.

Rozpoznanie ofert:

 • otwarcie ofert nastąpi 14 kwietnia 2022 roku o godz. 14:15 w Biurze Syndyka przy
  Działkowej 8 w Chorzowie, przez Syndyka, w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.
 1. prawo własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 75/27, o powierzchni 20 051 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem inwentarskim, położonej w Kotulinie, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział VIII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00131824/6 za cenę wywoławczą, nie niższą niż 80% oszacowanej wartości dla wymuszonej sprzedaży, tj. za cenę 280 320,00 PLN (dwieście osiemdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 00/100); (kliknij, aby ściągnąć: operat szacunkowy, regulamin, załączniki do regulaminu: [1] [2] [3] [4] [5]).

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

 • pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie [www.trzensiok.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 • warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uprzednia wpłata wadium w wysokości 28 000,00 PLN na rachunek bankowy masy upadłości Sebastiana Trzensioka, o numerze: 61 8436 0003 0000 0026 8364 0001 [Bank MBS] w nieprzekraczalnym terminie do 13 kwietnia 2022

Tryb składania ofert:

 • oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim
  w terminie do dnia 14 kwietnia 2022 roku, do godz. 15:00 w Biurze Syndyka w Chorzowie (41- 506) przy ul. Działkowej 8 IV p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka.

Rozpoznanie ofert:

 • otwarcie ofert nastąpi 14 kwietnia 2022 roku o godz. 15:15 w Biurze Syndyka przy
  Działkowej 8 w Chorzowie, przez Syndyka, w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.

Jednocześnie syndyk masy upadłości załącza stosowne postanowienie Sędziego komisarza w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż (kliknij, aby ściągnąć).

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com

Syndyk masy upadłości dłużnika w osobie Sebastiana Trzensioka [Trzensiok] (PESEL: 722111700115), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, o sygnaturze akt: V GUp 102/21, zawiadamia o przetargu pisemnym, którego przedmiotem są nieruchomości [każda z nieruchomości oddzielnie]:

 1. prawo własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki nr 28 i 29, o powierzchni
  17 920 m2, zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi, budynkiem gospodarczym i garażem, położonej w Kotulinie, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział VIII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00107452/0 za cenę nie niższą niż 1 118 600,00 PLN, oszacowaną dla wymuszonej sprzedaży (kliknij, aby ściągnąć: operat szacunkowy, regulamin, załączniki do regulaminu: [1] [2] [3] [4] [5]);
 2. prawo własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 76/27, o powierzchni
  55 164 m2, zabudowanej budynkiem restauracji, budynkiem socjalnym, 19 kempingami oraz wiatą grillową, położonej w Kotulinie, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział VIII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00131823/9 za cenę nie niższą niż 1 372 950,00 PLN, oszacowaną dla wymuszonej sprzedaży (kliknij, aby ściągnąć: operat szacunkowy, regulamin, załączniki do regulaminu: [1] [2] [3] [4] [5]);
 3. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 2121/359, o powierzchni 487 m2, położonej w Zabrzu, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1Z/00001062/2 za cenę nie niższą niż 20 480,00 PLN, oszacowaną dla wymuszonej sprzedaży (kliknij, aby ściągnąć: operat szacunkowy, regulamin, załączniki do regulaminu: [1] [2] [3] [4] [5]);
 4. prawo własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 74/27, o powierzchni 6 435 m2, zabudowanej budynkami obsługi rolnictwa, położonej w Kotulinie, dla której Sąd Rejonowy
  w Gliwicach, Wydział VIII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00131822/2 za cenę nie niższą niż 2 609 600,00 PLN, oszacowaną dla wymuszonej sprzedaży (kliknij, aby ściągnąć: operat szacunkowy, regulamin, załączniki do regulaminu: [1] [2] [3] [4] [5]);
 5. prawo własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 75/27, o powierzchni 20 051 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem inwentarskim, położonej w Kotulinie, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział VIII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00131824/6 za cenę nie niższą niż 350 400,00 PLN, oszacowaną dla wymuszonej sprzedaży (kliknij, aby ściągnąć: operat szacunkowy, regulamin, załączniki do regulaminu: [1] [2] [3] [4] [5]);
 6. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, zabudowanych budynkami gospodarczymi, położonych w Zabrzu przy ul. Stawowej, stanowiących działki nr 1567/358, 1568/358, 1569/358, o łącznej powierzchni 2 358 m2, dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr GL1Z/00000676/2, GL1Z/00000677/9, GL1Z/00010198/0. Wraz z prawem własności budynków i urządzeń, które stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności, za cenę nie niższą niż 358 400,00 PLN, oszacowaną dla wymuszonej sprzedaży (kliknij, aby ściągnąć: operat szacunkowy, regulamin, załączniki do regulaminu: [1] [2] [3] [4] [5]);
 7. prawo własności nieruchomości lokalowej mieszkalnej nr 12, położonej w Katowicach przy ul. Wierzbowej 19, o powierzchni użytkowej 40,70 m2 i powierzchni pomieszczeń przynależnych (piwnica) 3,46 m2, dla której Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział XI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KA1K/00118842/6 wraz z udziałem wynoszącym 194/10000 w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, dla której Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział XI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1K/00074926/8, za cenę nie niższą niż 1,00 PLN, wynikającą z obciążenia nieruchomości prawem osobistym dożywocia oszacowanym na kwotę 330 000,00 PLN. Wartość nieruchomości wynikająca z oszacowania dla wymuszonej sprzedaży wynosi 188 100,00 PLN (kliknij, aby ściągnąć: operat szacunkowy, regulamin, załączniki do regulaminu: [1] [2] [3] [4] [5]).

Charakterystyka oferty:

 1. Kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena.
 2. Ceny wywoławcze nieruchomości to kwoty wynikające z wymuszonego charakteru sprzedaży
  określone na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Hanny Szeluk-Bojko [nr uprawnień 5566].
 3. Oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie wyznaczonym przez syndyka masy upadłości, tj. do dnia 26.11.2021 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 12:00, wraz z adnotacją pozwalającą na zidentyfikowanie, której nieruchomości dotyczy oferta. Szczegółowa treść adnotacji została określona w regulaminie przetargu.
 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uprzednia wpłata wadium w kwocie określonej
  w regulaminie przetargu, na rachunek bankowy masy upadłości Sebastiana Trzensioka, o numerze: 61 8436 0003 0000 0026 8364 0001 [Bank MBS]. Uznanie rachunku bankowego masy upadłości musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert. Wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent.
 5. Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506)
  ul. Działkowa 8, w dniu 26.11.2021 r. o godz. 12:15. Każdy z oferentów jest uprawniony do wzięcia udziału w posiedzeniu, na którym rozpoznane zostaną oferty.
 6. W przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 10% wartości, Syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu (26.11.2021 r.). Kwota postąpienia została określona w regulaminie przetargu.
 7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 8. Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca.

Jednocześnie syndyk masy upadłości załącza stosowne postanowienie Sędziego komisarza w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż (kliknij, aby ściągnąć).

Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506) ul. Działkowa 8, w dniu 26.11.2021 r. o godz. 12:15.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.